เฟืองคู่ไม่มีดุม

เฟืองคู่แบบเรียบ Type A  ชุบฟัน
สั่งพิเศษ